Peanut Macchiato

พีนัท มัคเคียอาโต้

Peanut Macchiato

โดวานิลลาราดด้วยช็อคโกแลตกลิ่นม็อคค่า โรยถั่วลิสง ความอร่อยที่คุ้มค่า ที่คุณต้องลอง
ราคา 29 บาท
Left Right
 • Classic Glazed

 • Contrasto

 • Double Choc

 • Espresso

 • Cappuccino

 • White Choc Twister

 • White Choc Coconut

 • Peanut Macchiato

 • Cinnamon

 • Black Forest

 • Almond Choco

 • Marble Strawberry

 • Choco Supremo

 • Choc Banana

 • Choc Dusty

 • Tiramisu

 • Bavarian Snowy

 • White Choc Fusilli

 • Choco Fusilli

 • Green Tea Twitter

 • Strawberry Sprinkle

 • White Choc Fusilli Dome

 • Strawberry Iced

 • choc Peanut

 • Choc Supremo